References

On behalf of the company Fizjoter sp.z o.o. I confirm that Sylwia Drzewiecka from Medical Office Manager has performed an analysis and marketing strategy for our company as part of the strategic plan for 2019/2020. During the work, detailed data was collected and subjected to thorough analysis. All doubts are clarified and clarified. Information for the management board was presented in the form of an extensive presentation and the results discussed. We are very pleased with the services of Sylwia Drzewiecka. Both the reliability of the presented results and the overall implementation of the subject of the order have allowed us to better understand many aspects of marketing planning. We will definitely use services in the coming years.

W imieniu firmy Fizjoter sp. z o.o. potwierdzam, że Pani Sylwia Drzewiecka z Medical Office Manager wykonała dla naszej firmy Analizę i strategię marketingową jako część planu strategicznego na rok 2019/2020. Podczas prac, zostały zebrane szczegółowe dane, poddane wnikliwej analizie. Wszystkie wątpliwości wyjaśnione i doprecyzowane. Informacje dla zarządu zostały przedstawione w formie obszernej prezentacji a wyniki omówione. Jesteśmy bardzo zadowoleni z usług Pani Sylwii Drzewieckiej. Zarówno rzetelność przedstawionych wyników jak i całokształt realizacji tematu zlecenia pozwoliły nam lepiej zrozumieć wiele aspektów planowania marketingowego. Zdecydowanie w kolejnych latach będziemy korzystać z usług.

Radosław Szczerbowski

Fizjoter / Rehabilitation Center

Sylwia Drzewiecka in the period from July 6 to July 31, 2015 took student internships at the Department of Health Policy of the Ministry of Health. During this period, Sylwia Drzewiecka made a few of sentences:

1. Read the documentation on the activities of certain units subordinate to the Minister of Health from previous years and prepared an analysis of operations in the current year;

2. Prepared a list of activities of the Ministry of Health from 2007 to 2014 as a contribution to the response to parliamentary interpellation;

3. Created and verified the documentation sent to facilities reporting to the Ministry of Health;

4. Has made a substantive assessment of the competition announcement for the implementation of the health policy program;

5. Archived data used in previous years by the Ministry of Health.

Sylwia Drzewiecka fulfilled her duties in an exemplary manner.

She proved to be a responsible, conscientious and systematic employee and had excellent preparation for the tasks entrusted to her.

Is a person with high personal culture, enjoying recognition and respect among superiors and employees.

In a very responsible way, you can recommend Sylwia Drzewiecka to every employer.

Pani Sylwia Drzewiecka w okresie 6.07 – 31.07.2015 r. odbyła praktyki studenckie w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia. Pani Sylwia Drzewiecka wykonała w tym okresie szereg zdań:

1. Zapoznała się z dokumentacją dotyczącą działalności niektórych jednostek podległych Ministrowi Zdrowia z lat poprzednich i sporządziła analizę działalności w bieżącym roku;

2. Przygotowała zestawienie działań Ministerstwa Zdrowia z lat 2007 – 2014 stanowiące wkład do odpowiedzi na interpelację poselską;

3. Utworzyła i zweryfikowała dokumentację wysyłaną do placówek podległych Ministerstwu Zdrowia;

4. Dokonała oceny merytorycznej ogłoszenia konkursowego na realizację programu polityki zdrowotnej;

5. Wykonała archiwizację danych wykorzystywanych w latach poprzednich przez Ministerstwo Zdrowia.

Z powierzonych obowiązków Pani Sylwia Drzewiecka wywiązała się w sposób wzorowy.

Dała się poznać jako pracownik odpowiedzialny, sumienny i systematyczny oraz posiadała znakomite przygotowanie do powierzonych jej zadań.

Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, cieszącej się uznaniem i szacunkiem wśród przełożonych i pracowników.

W sposób bardzo odpowiedzialny można polecić Panią Sylwię Drzewiecką każdemu pracodawcy.

Rafał Giziński

Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej / Deputy Director of the Health Policy Department, Ministerstwo Zdrowia / Ministry of Health

Great cooperation! Sylwia is conscientious, very committed and creative. It helped me look at the marketing strategy completely differently. She suggested ready ideas for the company’s development. She approaches the client very flexibly and individually and at the same time is a very warm and cheerful woman. I would highly recommend! Best cooperation 😃🏆🤩

Świetna współpraca! Pani Sylwia jest sumienna, bardzo zaangażowana i kreatywna. Pomogła mi spojrzeć na strategię marketingową zupełnie inaczej. Podsunęła gotowe pomysły na rozwój firmy. Bardzo elastycznie i indywidualnie podchodzi do klienta a przy tym jest bardzo ciepłą i wesołą kobietą. Gorąco polecam! Najlepsza współpraca 😃🏆🤩

Aleksandra Kotlarz

PROzdrawiam Poradnia Żywieniowa / Nutricion Clinic

Thank you very much for thorough and detailed marketing analysis. Sylwia in a professional way showed me how I can influence the development of my office. I have already started implementing her valuable comments. I highly recommend it to everyone who is ready for continuous development 

Serdecznie dziękuję za wnikliwą i szczegółową analizę marketingową. Pani Sylwia w profesjonalny sposób pokazała mi jak mogę wpłynąć na rozwój swojego gabinetu. Jej cenne uwagi już zacząłem wdrażać w życie. Gorąco polecam wszystkim, którzy są gotowi do ciągłego rozwoju 

Daniel Grzenkowicz

Potala Terapie Naturalne / Natural Therapies

Sylwia Drzewiecka, born on 18.03.1994 in Gorzów Wielkopolski, in the period 2.01. – 30.04.2015 volunteering at the Medical Center Ulanska. Her responsibilities included office and administrative work. Sylwia Drzewiecka entrusted the tasks entrusted to her in an efficient and conscientious manner.

Sylwia Drzewiecka is a communicative person, quickly finds herself in a new environment and easily establishes interpersonal contacts. Perfectly finds sit, both working alone and in a group. Is an independent, conscientious and very committed person to work, who systematically performs entrusted tasks.

Sylwia Drzewiecka with full responsibility I recommend as an employee.

Pani   Sylwia   Drzewiecka, ur. 18.03.1994 w Gorzowie Wlkp., w okresie 2.01. – 30.04.2015 r. odbyta wolontariat w Centrum Medycznym Ułańska. W zakres jej obowiązków wchodziły prace biurowe i administracyjne. Powierzone zadania Pani Sylwia Drzewiecka zrealizowala w sposób sprawny i sumienny.

Pani Sylwia Drzewiecka jest osobą komunikatywnq, szybko odnajduje się w nowyni otoczeniu i łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne. Znakomicie odnajduje się zarówno w pracujqc samodzielnie, jak i w grupie. Jest osobą samodzielną sumienną i bardzo zaangażowaną w pracę, która powierzone zadania wykonuje systematycznie a jednocześnie dokładnie.

Pani Sylwia Drzewiecka z pełną odpowiedzialnością polecam jako pracownika.

Maciej Brązert

Centrum Medyczne Ułańska / Medical Center Ulanska

sylwia paruta

publichealthandmarketing@gmail.com

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy