Mając opracowany plan marketingowy należy przeanalizować, jak zawarte w nim cele i pomysły zrealizować, co nazywane jest strategią marketingową. Strategia to inaczej „plan gry”, dzięki któremu wiadomo w jaki sposób swoje zamierzenia, działania związane z marketingiem firmy należy wykonać.  

Samo słowo strategia pochodzi z języka greckiego i początkowo oznaczało sztukę dowodzenia, kierowania siłami zbrojnymi podczas wojny. Dziś strategię stosuje się w różnych dziedzinach np. w marketingu, a definiuje się ją następująco: „Strategia to działanie zgodnie z nadrzędnym punktem widzenia przy stałej obserwacji wciąż zmieniających się warunków”.

Porter podzielił strategie na trzy główne typy (rycina poniżej):

  • przywództwo kosztowe (maksymalne obniżenie kosztów, aby tym samym obniżyć cenę i jednocześnie mieć przewagę nad konkurencją);
  • zróżnicowanie (organizacja skupia się na osiąganiu lepszych wyników w jednym wybranym obszarze, który będzie korzystny dla klienta, kierując na ten obszar całą swoją uwagę);
  • koncentracja (podmiot działalności leczniczej wybiera sobie jeden wąski segment rynku, zdobywając całościową wiedzę o nim i wtedy podejmuje decyzje o wyborze strategii przywództwa kosztowego albo zróżnicowania).

Rycina 1: Typy strategii marketingowych

ŹRÓDŁA:

  1. Nowotarska-Romaniak B., 2002. Marketing usług zdrowotnych. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze
  2. Drobnik J., Kollbek P., Witczak I., Nowicki P., Jadach R., 2008. Funkcja analityczna marketingu. W: Drobnik J. (red.), Nowicki P. (red.), 2008. Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego. T.3: Marketing i negocjacje na rynku usług medycznych. Wrocław: Wydawnictwo Continuo

Rate this post

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy